Studie -en loopbaanbegeleiding op het K.A.1

Efficiënt studeren

Goede leervaardigheden en een goede leerhouding verwerven is niet vanzelfsprekend, zoiets moet je leren. In de eerste plaats spelen de vakleerkrachten hierin een grote rol. Zij brengen tijdens de lessen  concrete leertips aan en besteden aan de hand van toetsen, taken en remediëring aandacht aan het leren. Bij concrete problemen (ziekte van leerling, niet begrepen onderdeel, etc.) geven zij vrijwillig inhaallessen.

Mocht een leerling een specifiek leerprobleem hebben (ADHD, dyslexie, e.d.), dan werkt de school samen met het CLB een individueel begeleidingsplan uit.

Vanuit voorgaande jaren…

Om de overgang van de eerste graad naar de tweede graad vlotter te laten verlopen heeft het Atheneum voor de derdejaars een reeks workshops ‘Leren leren’ uitgewerkt. We zetten het belang van een goede studiehouding en motivatie extra in de verf. We oefenen het opstellen van een planning, het verwerken van de leerstofontdekken samen met de leerling een eigen leerstijl en bereiden de examens voor. Leerlingen die hierbij moeilijkheden ondervinden worden verder individueel begeleid.

Uiteraard staat dit initiatief eveneens open voor de leerlingen uit de andere jaren. De  aanpak wordt telkens aangepast aan de noden van de leerling en het onderwijsniveau.

… richting toekomstige jaren!

Het Atheneum werkt hard aan het begeleiden van zijn laatstejaars! In een maatschappij waarin levenslang leren centraal staat, is het maken van goede studiekeuzes na het secundair onderwijs van cruciaal belang.

  • De werkgroep studiekeuzebegeleiding van het Atheneum schreef een studiebegeleidingstraject of loopbaantraject uit voor alle leerlingen van de derde graad. Dit betekent dat leerlingen vanaf het vijfde jaar worden aangemoedigd om na te denken over hun toekomstige studieplannen. Ons project steunt daarbij op twee pijlers: informatie en motivatie. Wij willen immers dat leerlingen niet alleen doordachte en ambitieuze keuzes maken, maar ook dat die keuzes zijn afgestemd op hun kwaliteiten.
  • Jaarlijks organiseren we ook de studie- en beroepenmarkt’. Oud-leerlingen komen uitleg geven over de studierichtingen en beroepen waar de laatstejaars interesse voor toonden.
  • De klassenraad brengt ook een niet-bindend advies uit na elke examenperiode.  Op deze manier stimuleren wij leerlingen om bijzonder goed na te denken over hun stappen in het hoger onderwijs, ambitieus te zijn, maar eveneens realistische en goed gefundeerde keuzes te maken. Zo hopen we leerlingen af te leveren die goed voorbereid zijn op hun academische en professionele toekomst.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en school een beroep kunnen doen voor informatie en hulpverlening. In het CLB werkt men in team samen om het welbevinden van de leerlingen te bevorderen tijdens de schoolloopbaan. Het CLB werkt GRATIS en in hoofdzaak vraaggestuurd. De samenwerking gebeurt op vrijwillige basis, tenzij het gaat om spijbelgedrag of bij sommige medische onderzoeken en inentingen.

Het CLB staat tijdens de diensturen steeds open voor de ouders en de leerlingen (in samenspraak met de school kan het zelfs tijdens de schooluren).

Men kan in het CLB o.a. aankloppen voor volgende zaken:

  • Leren en studeren: problemen rond studiemethode, studieplanning, …
  • De onderwijsloopbaan: d.w.z. informatie over de studierichtingen in het secundair en hoger onderwijs. Je kan ook zelf via de computer gaan neuzen in een zeer uitgebreide informatheek in het CLB
  • Psychisch en sociaal functioneren: je zit met problemen, je voelt je niet zo goed in je vel, je voelt je niet zo aanvaard, …
  • Preventieve gezondheidszorg: je wenst informatie over voeding, over seksuele relaties, medische geschiktheid, …

Studie- en beroepenmarkt

Tijdens de studie- en beroepenmarkt brengen we onze zesdejaars (en eventueel de vijfdejaars) in contact met oud-leerlingen van het K.A.1. De studenten brengen hun cursussen mee en geven concrete informatie en nuttige studietips over de manier waarop er gedoceerd en geëxamineerd wordt in het hoger onderwijs. Zo krijgen onze leerlingen een realistisch beeld van wat zij straks op de universiteit of hogeschool mogen verwachten en worden ze beter begeleid bij hun grote overstap.

Er worden ook oud-leerlingen uitgenodigd die concrete informatie geven over hun beroep waarvoor de laatstejaars belangstelling hebben. Zo zal men o.a. kunnen vaststellen in welke mate de hogere studies die men wenst te volgen, aansluiten bij het beroep dat men later wil uitoefenen. Deze beroepenmarkt levert een schat aan bruikbare én objectieve informatie op voor onze laatstejaars.